• Вашето здраве
  е наш приоритет
 • физикална терапия и рехабилитация
  с най-съвременни методи и апаратура
 • Дългогодишен опит и традиции
  в ендопротезирането на големи стави
 • Високотехнологична
  съвременна възможност за образна диагностика

За нас

„МБАЛ ”Проф. д-р Ал. Герчев” Етрополе” ЕООД е лечебно заведение за болнична помощ със 100% общинска собственост. Намира се в китното планинско градче Етрополе, на 82 километра от гр.София. Добре оборудвано, предоставящо на своите пациенти диагностика и лечение на остри заболявания, изострени хронични болести, травми, състояния изискващи оперативно лечение и рехабилитационни и физикални процедури.

“МБАЛ „Проф.д-р Ал.Герчев”Етрополе”ЕООД е модерно за областта и страната лечебно заведение и осъществява следните лечебни дейности: Диагностика и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение. Болницата притежава Разрешение от МЗ № МБ-208/19.05.2016г. За следните медицински специалности специалности: вътрешни болести, кардиология, гастроентерология, ендокринология, пневмология и фтизиатрия, педиатрия, неонаторлогия, нервни болести, акушерство и гинекология, хирургия, ортопедия и травматология, анестезиология и интензивно лечение, физикална и рехабилитационна медицина, клинична лаборатория, микробиология, образна диагностика,обща и клинична патология и ТЕЛК;

В отделението по Ортопедия и травматология се извършват уникални за страната операции в областта на ортопедията и травматологията. То е специализирано в ендопротезирането на тазобедрените стави и извършва спешен и планов прием пациенти от цялата страна . Лечебното заведение и оборудвано с нова апаратура и ремонтирана по Проект: „Обновяване и оборудване на „МБАЛ ”Проф. д-р Ал. Герчев” Етрополе” ЕООД по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г., Договор: № BG161PO001/4.1-05/2011/003. Проектът е създаден и реализиран с помощта на Община Етрополе, с цел да се повиши качеството на предлаганите здравни услуги и да се гарантира равенството при достъпа на населението. Благодарение на изпълнението му Етрополе разполага с модерна болница със съвременна материално-техническа база с възможности за долекуване, рехабилитация и физиотерапия. Подобрени са условията на работа на медицинския персонал. Обновени и ремонтирани са помещенията в болницата.

Защо да ни се доверите

Модерно за областта и страната лечебно заведение, предоставящо на своите пациенти диагностика и лечение на остри заболявания, изострени хронични болести, травми, състояния изискващи оперативно лечение и рехабилитационни и физикални процедури. Съвременна материално-техническа база с възможности за долекуване, рехабилитация и физиотерапия. Обновено и оборудвано по Проект на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г. с нова съвременна апаратура за диагностика и лечение.

Оказващо качествена медицинска помощ от квалифицирани специалисти. Всички лекари работещи в лечебното заведение са със придобита профилна специалност.

В отделението по Ортопедия и травматология се извършват уникални за страната операции в областта на ортопедията и травматологията. То е специализирано в ендопротезирането на тазобедрените стави и извършва спешен и планов прием пациенти от цялата страна .

Галерия