О Б Я В А 

"МБАЛ „проф. д-р Ал. Герчев“Етрополе“ ЕООД, гр. Етрополе, ул. „Бригадирска“ №1 / публикувана на 19.01.2024г. в брой 1/януари 2024г. на вестник "Етрополе- за хората"

На основание чл. 68, ал. 7 от ЗЛЗ,  във връзка с чл. 90 и чл. 91 от КТ и Заповед № 1/03.01.2024г. на управителя на „МБАЛ „проф. д-р Ал. Герчев“Етрополе“ ЕООД, обявява конкурс за следните длъжности:

1. Началник отделение по анестезиология и интензивно лечение

2. Начални отделение по вътрешни болести

3. Началник отделение по нервни болести

4. Началник отделение по физикална и рехабилитационна медицина

5.Начални отделение по хирургия

6. Началник отделение по ортопедия и травматология

7. Началник отделение по педиатрия

8. Началник отделение по акушерство и гинекология

9. Началник отделение по образна диагностика

10. Началник клинична лаборатория

11. Началник лаборатория по клинична микробиология

12. Началник болнична аптека 

13. Главна медицинска сестра

Място на работа: „МБАЛ „Проф. д-р  Ал. Герчев“ Етрополе“ ЕООД,

гр. Етрополе, ул. Бригадирска 1

Характер на работа: Съгласно ЗЛЗ, ЗЗО, ЗЗ, ЗЛПХМ, ПУДВР и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина.

Вид на договора: срочен за три години

 

Изисквания към кандидатите за длъжност „Началник на отделение“/“началник лаборатория“

oбразователно-квалификационна степен “Магистър по медицина”

придобита медицинска специалност по профила на отделението

трудов стаж минимум 5 години по специалността след придобиването й в лечебно заведение за болнична медицинска помощ

актуално членство в БЛС

компютърна грамотност

лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията

Необходими документи за участие в конкурса:

За длъжност „Началник на отделение“/“началник лаборатория“

заявление за участие в конкурса – свободен текст с посочен актуален телефон за връзка, адрес по местоживеене и имейл за кореспонденция

автобиография

копие от диплома за завършено висше образование “Магистър по медицина”

копие от диплома за придобита специалност съответстваща на профила на отделението

копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността

удостоверение за членство в БЛС

сертификати за допълнителна професионална квалификация на кандидата

свидетелство за съдимост

Разработка на темата: Развитие и управление на отделението/лабораторията за срок от 3 години. Медицинска и икономическа ефективност, контрол върху разходите и качеството на дейността“

За длъжност „Началник болнична аптека“

Изисквания към кандидатите за длъжност „Началник болнична аптека“

да притежава образователно-квалификационна степен „Магистър фармацевт“

трудов стаж – минимум 5 години по специалността

членство в БФС

компютърна грамотност

лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията; да не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; да не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име; да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност; да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие; да не работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище

Необходими документи за участие в конкурса

заявление за участие в конкурса – свободен текст с посочен актуален телефон за връзка, адрес по местоживеене и имейл за кореспонденция

автобиография

копие от диплома за завършено висше образование специалност „Фармация“ професионална квалификация „Магистър фармацевт“

копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността

удостоверение за членство в БФС

свидетелство за съдимост

Всеки кандидат представя в запечатан плик

Разработка на темата: “Организация на дейността на болничната аптека. Мерки за подобряване на контрола на наличността и разходите за срок от 3  години“

 

За длъжност „Главна медицинска сестра“

Изисквания към кандидатите за длъжност „Главна медицинска сестра“

да притежава образователно-квалификационна степен “Бакалавър или Магистър по управление на здравни грижи”

трудов стаж минимум 5 години по специалността след придобиването й в лечебно заведение за болнична медицинска помощ

членство в БАПЗГ

компютърна грамотност

лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията

Необходими документи

заявление за участие в конкурса свободен текст с посочен актуален телефон за връзка, адрес по местоживеене и имейл за кореспонденция

професионална автобиография

копие от диплома за завършено висше образование: „Бакалавър или Магистър по управление на здравните грижи“

копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността

удостоверение за членство в БАПЗГ

сертификати за допълнителна професионална квалификация

свидетелство за съдимост

Всеки кандидат представя в запечатан плик

Разработка на темата: „Мястото и ролята на главната медицинска сестра в организацията, контрола и качеството на здравните грижи в болницата“

Място и срок на подаване на документи

Документите се представят в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуване на обявата, при техническия секретар на болницата, всеки работен ден от 9:00 до 15:00 ч. 

Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи, описани в настоящите правила се подават в непрозрачен плик с надпис, указващ предмета на конкурса, името и адреса на участника и телефон за връзка.

В този плик се поставени два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надпис

„Плик 1” съдържащ необходимите документи за участие

„Плик 2” съдържащ писмената програма

Длъжностните характеристики за конкурсните  длъжности и всички останали документи по провеждането на конкурса са на разположение на всеки кандидат  от „ТРЗ“ „МБАЛ „Проф. д-р  Ал. Герчев“ Етрополе“ ЕООД

Провеждане на конкурса

Конкурсът ще се проведе на три етапа

Проверка на документите

Оценка на направената разработка по темата 

Събеседване по защита на разработения проект и нормативната уредба в областта на здравеопазването.

Допускането до участие в конкурса се извършва от назначена от управителя комисия в 3дневен рок след изтичане на срока за подаване на документите.

На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът и мястото за провеждане на събеседването.

В 20 дневен срок от обявяване на конкурса, кандидатите могат да получат от „ТРЗ“ длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация относно структурата на болницата, ПУДВР и друга информация, необходима за разработката на проекта.

         

За справки: тел. 0720/63685.