АСБ

 

Административно-стопански блок

 

 

Ръководство:  Управител, Главна медицинска сестра и Главен счетоводител;

Административно звено: техн. секретар, регистратура и информационен отдел;

Финансово-счетоводен отдел: счетоводство, специалист труд и работна заплата;

Техническа служба: транспортно звено; отоплително звено; централна стерилизация, болнична пералня и инструктор хранене;

 

 

 

 

Телефони

 

Управител -  0878549057

Техн.секретар – 0720/636-85; 0879605651

Главна мед. сестра - 0878549038

Гл. счетоводител- 0878549062

Регистратура - 0879605650